OFERTA Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW

Swoją ofertę z tego zakresu kierujemy głównie do Inwestorów chcących realizować obiekty budowlane w celach inwestycyjnych według indywidualnego projektu.

 

 

Oferujemy projekty w następującym zakresie

      Projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze, kompleksowe (z obsługą procedury formalnej oraz nadzorem nad realizacją)

 

 

Oferujemy pełen zakres usług projektowych dla następujących typów zabudowy

      Obiekty użyteczności publicznej i biurowe

      Obiekty architektury mieszkaniowej – budynki wielorodzinne, osiedla i zespoły mieszkaniowe

      Obiekty hotelowe

      Obiekty handlowe

      Obiekty służby zdrowia

      Obiekty przemysłowe

      Obiekty zabytkowe

      

 

komerc-03

Oprócz usług projektowych oferujemy również usługi doradcze 

– doradztwo inwestycyjne
– analizy chłonności
– doradztwo pod kątem aspektów technicznych budynków oraz technologii budowlanych

 

PROCES PROJEKTOWANIA

Poniżej szczegółowo opisaliśmy zakres oraz przebieg poszczególnych etapów projektowych wykonywanych w ramach oferowanych usług projektowania obiektów architektonicznych

 

Schemat prac podobny jest dla każdego rodzaju planowanej zabudowy. W zależności od wielkości i specyfiki projektu schemat  może nieznacznie odbiegać od tego przedstawionego poniżej. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Zwykle polecamy umawiać pierwsze spotkanie z projektantem z znacznym wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia planowanej inwestycji. Możliwe terminy wykonania prac projektowych określane są indywidualnie, dla każdej z inwestycji. 

PROJEKT KONCEPCYJNY

 

Współpracę rozpoczynamy od spotkania, na którym poznajemy oczekiwana Inwestora, oraz miejsce przyszłej realizacji projektu. Podstawą dalszych prac będą materiały i wytyczne, które otrzymamy od Klienta. Im więcej konkretnych informacji i oczekiwań Inwestor jest w stanie przekazać na samym początku współpracy tym sam proces projektowania będzie łatwiejszy i sprawniejszy. Zmiana założeń w trakcie projektowania bywa dużym utrudnieniem dla projektantów i wpływa na czas i cenę przygotowania projektu.

 

Właściwe prace nad projektem zaczynamy od licznych analiz oraz od projektu zagospodarowania działki. Lokalizujemy budynek na działce względem granic, sąsiednich budynków oraz innych elementów tworzących kontekst. Następnie wspólnie z Inwestorami zastanawiamy się jaki układ i zakres pomieszczeń będzie spełniał ich oczekiwania mając cały czas na względzie przyszły wygląd budynku, odpowiednie ustawienie budynku względem stron Świata oraz wspomniany wcześniej kontekst. W tym etapie prace głównie odbywają się na  rzutach płaskich. Przygotowujemy  około 2-3 możliwe warianty i dyskutujemy w celu wyboru najlepszego rozwiązania.

 

Po konsultacjach wspólnie wybieramy najbardziej korzystny wariant. W początkowej fazie projektu nie skupiamy się na wyborze konkretnych materiałów czy kolorystyki. Ważna jest idea oraz funkcjonalności przedstawionych wariantów, dopiero po ustaleniu w/w przechodzimy do kwestii dokładnego wyglądu przyszłej zabudowy. 

 

Zawsze staramy się przygotować projekt , który będzie na najwyższym poziomie zarówno funkcjonalnym jak i wizualnym. 

PROJEKT BUDOWLANY

Po zakończeniu prac nad częścią koncepcyjną możemy przystąpić do uszczegóławiania projektu w kolejnym etapie, którego efektem będzie sporządzenie projektu budowlanego. Pracownia wykonuje projekty budowlane w pełnym zakresie tj. przy zaangażowaniu specjalistów zewnętrznych takich jak: geodeci, geolodzy, projektanci branżowi (instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne)  projektanci konstrukcji oraz rzeczoznawcy i archeolodzy (jeżeli ich zaangażowanie jest wymagane).

Dokumentacja powstała w wyniku tych prac umożliwi rozpoczęcie procedury formalnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Projekt budowlany musi zawierać wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie i zapewnienia, projekty branżowe oraz inne załączniki formalne określone w odpowiednich przepisach prawa budowlanego.

W swojej ofercie proponujemy pełne wsparcie w procesie pozyskiwania pozwolenia na budowę oraz kompletowania w/w dokumentacji projektowej.

Czas potrzebny na przygotowanie projektu budowlanego zawsze ustalany jest indywidualnie. Jest on uzależniony od zakresu projektu oraz od zakresu koniecznych uzgodnień i formalności. (np. projekt posadowienia budynku, projekt zabezpieczenie głębokich wykopów) załączniki formalno-prawne (np. dokumentacja geologiczno-inżynierska, programy badań archeologicznych, operaty środowiskowe, pozwolenia wodno-prawne) a także opine i uzgodnienia (np. uzgodnienie projektu u konserwatora zabytków) .

 

 Po złożeniu kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę urząd zazwyczaj wydaje decyzję w ciągu 65 dni (czasami niestety ten czas się wydłuża).  Jeżeli Inwestor zostanie wezwany do dokonania uzupełnień oraz zmian w projekcie pracownia dołoży wszelkich starań by spełnić wymagania stawiane przez urząd.

PROJEKT WYKONAWCZY

 

Po zakończeniu prac nad projektem budowlanym,  w kolejnym etapie możemy przystąpić do uszczegóławiania projektu. Efektem tych prac będzie sporządzenie projektu wykonawczego. Zakres projektu  jest każdorazowo  ustalany z Inwestorem i dostosowywany do specyfiki inwestycji. Najczęściej dokumentacja wykonawcza składa się z: dokładnie opracowanej branży architektonicznej zawierającej rysunki szczegółowe detali projektowych, zestawienia istotnych elementów budynków takich jak np. okna, drzwi i balustrady oraz rysunki wykonawcze elementów budowlanych, które w tym etapie są opracowywane w dużej szczegółowości.  Oprócz ww. zakresu przygotowywane są też  szczegółowe projekty konstrukcji, instalacji oraz posadowienia budynku (jeżeli wymagane). Opcjonalnie zakres projektu można uzupełnić o szczegółowy projekt zagospodarowania działki  oraz projekt ogrodzenia.

 

Zakres dokumentacji projektu wykonawczego odpowiada specyfice projektu, a koszt opracowania jest uzależniony od jego obszerności.

Sporządzenie dokładnej dokumentacji umożliwi przeprowadzenie prac budowlanych oraz dokładną ich wycenę. Dzięki szczegółowej dokumentacji,  ilości zamówieniowe oraz standard materiałów wykończeniowych i wyposażenia będą dokładnie określone. Taka dokumentacja może posłużyć do przygotowania różnych wycen przez wybranych dostawców, na podstawie których Inwestor będzie mógł podjąć uzasadnioną ekonomicznie decyzję o wyborze i zakupie w/w elementów.

Na życzenie Inwestora możemy również zlecić opracowanie dokładnych kosztorysów. 

Czas trwania etapu  jest uzależniony od zakresu dokumentacji, szybkości podejmowania decyzji przez Inwestorów oraz odpowiedniej komunikacji między projektantem a Inwestorem.

NADZÓR AUTORSKI NAD INWESTYCJĄ

 

Pracownia oferuje nie tylko kompleksowe usługi projektowe, ale także nadzory autorskie. Usługa ta jest skierowana w szczególności do wymagających Klientów, którzy nie dysponują wystarczającą ilością czasu na wizyty na budowie, nadzorowanie oraz koordynację robót lub nie czują się na siłach by się tym zająć. Obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta, o którym mowa w artykule 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uzależniony jest przede wszystkim od decyzji Inwestora. 

 

Celem nadzoru autorskiego jest kontrola przebiegu robót, tak aby poszczególne prace były realizowane zgodnie ze sporządzonym projektem oraz wiedzą budowlaną. W zakres nadzoru wchodzą m.in. takie czynności, jak:

– koordynacja prac i dostaw

– wizyty kontrolne na budowie 

– wprowadzanie niezbędnych zmian w dokumentacji

– czynności związane z odbiorem robót w imieniu Inwestora

– nadzór nad doborem materiałów

– nadzór nad kwestiami technicznymi

 

MAQ Pracownia oferuje nadzór autorski w każdym etapie realizacji, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie spójności wykonywanych prac i stosowanych materiałów z wizją zawartą w projekcie. W zależności od decyzji Klienta, proponujemy profesjonalną opiekę projektantów przez cały czas trwania realizacji projektu.

 

Projekty zamienne – jeżeli w trakcie realizacji projektu zajdzie potrzeba stworzenia dokumentacji zamiennej projektu budowlanego pracownia jest w stanie podjąć się takiego zlecenia. Warunki wykonania takiej dokumentacji ustalane są indywidualnie w zależności od zakresu zmian.

CENNIK USŁUG PROJEKTOWYCH | PROJEKTOWaNIE ARCHITEKTURY

Poniżej przedstawiono tabele z orientacyjnymi cenami usług. 

Należy  pamiętać, że każde zlecenie wyceniamy indywidualnie, w zależności od wielkości i przewidywanego stopnia skomplikowania zlecenia. Z doświadczenia wiemy, że każdy projekt jest inny ze względu na ograniczenia wynikające z kształtu działki, warunków gruntowo-wodnych, kontekstu, jak również lokalnych uwarunkowań zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, lub w warunkach zabudowy.

 

Istnieje możliwość zlecenia pracowni następujących prac:

 

               – ANALIZY/PRZYGOTOWANIA PRZEDPROJEKTOWE 

               – PROJEKT KONCEPCYJNY

               – PROJEKT BUDOWLANY 
               – 
PROJEKT WYKONAWCZY
               – NADZÓR AUTORSKI
 

 

Zapraszamy do skorzystania naszej z oferty. Tabele cennikowe określające szacunkowo koszt naszych usług znajdują się poniżej.

Podano stawki  w oparciu o szacowaną powierzchnię użytkową obiektu liczoną wg normy PN-ISO:9836:2015

 

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI indywidualnie w zależności od złożoności i zakresu – szacunkowo od 10-30 zł/m² projektowanej działki (w tym 23% vat) 

Pierwsze spotkanie z klientem/zapoznanie się ze szczegółami zleceniaokreślane indywidualnie
Wstępna analiza warunków zabudowy lub MPZP pod kątem możliwości zabudowy względem oczekiwań Inwestoraokreślane indywidualnie
Określenie programu budynku, zakresu projektów, preferowanej stylistyki, terminów oraz harmonogramu prac i spotkańokreślane indywidualnie
Ocena uwarunkowań urbanistycznych i środowiskowych, dostępności komunikacyjnej, dostępności infrastruktury, zapotrzebowania mediów, warunków posadowienia (płatne dodatkowo za zlecenie badań i opinii geotechnicznej), oceny opłacalności ekonomicznej inwestycjiokreślane indywidualnie
* przygotowanie ewentualnego projektu na potrzeby ustalenia parametrów zabudowy do wniosku o wydanie warunków zabudowyokreślane indywidualnie
* uzyskanie mapy do celów projektowych, uzyskanie badań gruntowo-wodnych (opinia geotechniczna), uzyskanie kopii decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub rysunku i wyciągu z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie warunków przyłączenia mediów, inwentaryzacja zieleniokreślane indywidualnie
* przygotowanie ewentualnego projektu na potrzeby ustalenia parametrów zabudowy do wniosku o wydanie warunków zabudowyokreślane indywidualnie

PROJEKT KONCEPCYJNY    55 – 100 zł/m² (w tym 23% vat)  *cena uzależniona od wielkości zlecenia, stopnia skomplikowania, zastosowanych technologii, przewidywanego budżetu realizacji55

Przygotowanie 2-3 wariantów układu funkcjonalnego budynku i wnętrz. Uzgodnienie i wybór ostatecznej koncepcji/dodatkowe prace nad wybranym układem funkcjonalnym Przygotowanie materiałów dla inwestora w postaci wydruków oraz plików.określane indywidualnie
Prace projektowe nad ogólną koncepcją budynku z uwzględnieniem kolorystyki, głównych elementów stałych i ruchomych oraz wyposażenia (zewnętrze) – przygotowanie wizualizacji 3d przedstawiających koncepcje  Określenie materiałów wykończeniowych. Przygotowanie materiałów dla inwestora w postaci wydruków oraz plikówokreślane indywidualnie
 Skompletowanie dokumentów wymaganych do rozpoczęcia prac nad projektem budowlanymokreślane indywidualnie
 

PROJEKT BUDOWLANY     60-120 zł/m² (w tym 23% vat)    *cena uzależniona od wielkości zlecenia, stopnia skomplikowania, zastosowanych technologii, przewidywanego budżetu realizacji

Wykonanie projektów branżowych (na potrzeby projektu budowlanego – uzyskania pozwolenia na budowę oraz przyszłej realizacji budynku)określane indywidualnie w zależności od zakresu
Koordynacja projektów branżowych przez architekta
Przygotowanie wniosków, uzgodnień (sprawy urzędowe)
Wykonanie analiza nasłonecznienia / zacienienia budynków sąsiadujących
Wystąpienie  o ustalenie lokalizacji zjazdu
określane indywidualnie w zależności od zakresu
Opracowanie i skompletowanie dokumentacji projektu budowlanego.
Uzgodnienia, załączniki formalne
Badania gruntu – warunki geotechniczne
Tom Projekt zagospodarowania działki
Tom Architektura
Tom Konstrukcje
Tom Instalacje Wodno-Kanalizacyjne, Centralnego Ogrzewania, Gazowa
Tom Instalacje Elektryczne
Sporządzenie informacji BIOZ
Charakterystyka energetyczna
określane indywidualnie w zależności od zakresu
Wydruk wymaganej ilości egzemplarzy kompletnej dokumentacji projektu budowlanego
Wystąpienie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
określane indywidualnie w zależności od zakresu
 

PROJEKT WYKONAWCZY  60-150 zł/m² (w tym 23% vat)    *cena uzależniona od wielkości zlecenia, stopnia skomplikowania, zastosowanych technologii, przewidywanego budżetu realizacji6

Wykonanie wykonawczych projektów branżowych instalacji (o ile stopień szczegółowości projektów załączonych do projektu budowlanego nie był wystarczający do realizacji prac)określane indywidualnie w zależności od zakresu
Wykonanie projektu wykonawczego konstrukcjiokreślane indywidualnie 
Wykonanie uszczegółowionego projektu wykonawczego branży architektonicznej:
– wykonanie szczegółowych rysunków ogólnobudowlanych (rzuty, przekroje, elewacje)
– wykonanie szczegółowych zestawień stolarki drzwiowej, okiennej oraz balustrad
Opracowanie wyjaśnień rysunkowo opisowych dotyczących:
-rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,
-detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,
-instalacji i wyposażenia technicznego
Koordynacja projektów branżowych przez architekta
określane indywidualnie w zależności od zakresu
Wydruk wymaganej ilości egzemplarzy kompletnej dokumentacji projektu wykonawczegookreślane indywidualnie w zależności od zakresu
 

NADZÓR AUTORSKI     300 zł/h (w tym 23% vat)        *cena uzależniona od wielkości zlecenia, stopnia skomplikowania, zastosowanych technologii, przewidywanego budżetu realizacji

Nadzór autorski – możliwość rozliczenia godzinowego
Dojazd na życzenie klienta w dowolne miejsce (powyżej 20 km –1 zł/1km)
określane indywidualnie w zależności od zakresu – 140-300 zł/h
(w tym 23% vat)
Nadzór autorski – możliwość rozliczenia ryczałtowego. Cena usługi odpowiada przewidywanemu stopniowi zaangażowania projektanta.określane indywidualnie 
Dodatkowe prace projektowe (niewynikające z zakresu umowy)  – rozliczenie godzinowe – uprawniony Architekt200-300 zł/h
(w tym 23% vat)   
Dodatkowe prace projektowe (niewynikające z zakresu umowy)  – rozliczenie godzinowe – asystent Architekta100 zł/h
(w tym 23% vat) 
 

Ewentualne usługi dodatkowe (poza umową dotyczącą usług projektowych):

1. Konsultacja projektowa / branżowa – od 300zł/h  (w tym 23% vat) * w zależności od długości konsultacji

Oferty i wyceny są przygotowywane w oparciu o “Regulamin Honorarium Architekta”przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów 

oraz ogólnodostępne narzędzie do wyceny projektów “Simplifee”

IARO LOGO
logo-simple
*Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są wyrażone w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Firma zastrzega sobie prawo dostosowania cen pod indywidualne zlecenia oraz niestandardowe realizacje.

*Oferujemy usługi na terenie Trójmiasta (Gdynia, Sopot, Gdańsk)

oraz w najbliższej okolicy (Wejherowo, Rumia, Reda, Kosakowo, Puck, Rewa, Mechelinki, Władysławowo, Hel, Krynica Morska, Sobieszewo, Pruszcz Gdański, Architekt Sopot).

Nasza oferta skierowana jest również do klientów z pozostałych rejonów Polski i zagranicy.

W przypadku inwestycji oddalonych od siedziby pracowni warunki współpracy ustalane są indywidualnie.
Projekty opracowujemy w języku polskim lub angielskim.